Privatumo pranešimas pareiškėjams  

Įsigaliojimo data: 2021 m. birželio 15 d.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate „Huntsman Building Solutions“ (toliau – „HBS“) vykdydami įdarbinimo internetu procesą ir (arba) kitais potencialaus įsidarbinimo būdais (įskaitant visus jautrius asmens duomenis), gali būti saugomi ir tvarkomi jūsų registracijos, paraiškos, ir galimos atrankos bei vėlesnio įdarbinimo „Huntsman Building Solutions“ tikslais, nebent renkant šiuos duomenis būtų nurodyta kitaip.  „Huntsman Building Solutions“ užtikrins, kad jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti pagal galiojančius privatumo įstatymus.

Pateikdami paraišką arba gyvenimo aprašymą patvirtinate, kad perskaitėte šį Privatumo pranešimą pareiškėjams. Jei nenorite, kad naudotume jūsų duomenis, kaip nurodyta toliau, nesiųskite gyvenimo aprašymo ar paraiškos.

Šiame Privatumo pranešime pareiškėjams paaiškinama:
•    kokią informaciją renkame paraiškų teikimo ir įdarbinimo proceso metu;
•    kaip naudojame šiuos duomenis;
•    kokias technines priemones naudojame tvarkydami jūsų duomenis;
•    kas turi prieigą prie jūsų duomenų;
•    kiek laiko saugome jūsų duomenis;
•    kaip galite peržiūrėti ir atnaujinti apie jus renkamus duomenis;
•    kaip saugome jūsų duomenis; ir
•    kaip galite susisiekti su mumis, jei turite klausimų ir komentarų.

1.    Kokius duomenis renkame?

Šis Privatumo pranešimas pareiškėjams apima visus duomenis, kuriuos gauname iš jūsų ir renkame bei tvarkome apie jus ryšium su jūsų paraiška ir tolesniu įdarbinimu.  Užbaigus paraiškos teikimo procesą, jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir toliau tvarkomi pagal šį pranešimą, siekiant priskirti jūsų įgūdžius ir kvalifikaciją būsimomis laisvomis darbo vietomis (jei tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus), identifikuoti jus kaip potencialų kandidatą ateityje, tinkamą laisvoms darbo vietoms ir (arba) informuoti jus apie būsimas tinkamas laisvas darbo vietas. Jei „Huntsman Building Solution“ nuspręs jus įdarbinti, jūsų asmens duomenys gali būti naudojami darbo santykiams užmegzti, įskaitant korespondencijos ar bendros su darbo santykiais susijusios informacijos siuntimą.
Šie duomenys apima: identifikavimo ir kontaktinius duomenis, asmenines charakteristikas (pvz., lytį ir gimimo datą), išsilavinimą ir darbo patirtį (įskaitant pažymius, sertifikatus, diplomus, rekomendacijas), pageidavimus dėl darbo, stipriąsias puses, interesų sritis, pomėgius, vaizdo įrašus, garso įrašus, finansinius duomenis (pvz., esamą ir pageidaujamą atlyginimą), visus duomenis iš jūsų gyvenimo aprašymo, visus matomus duomenis iš jūsų „LinkedIn“ profilio ir kitų socialinių tinklų ar viešųjų svetainių bei visą kitą informaciją, kurią mums pateikiate raštu arba žodžiu savo paraiškoje.

2.    Kaip naudojame jūsų duomenis?
Jūsų duomenys bus naudojami paraiškų teikimo ir įdarbinimo procese, įskaitant:
1.    jūsų įgūdžiams, kvalifikacijoms ir interesams mūsų karjeros perspektyvų rėmuose vertinti;
2.    jūsų duomenims bei rekomendacijoms tikrinti ir (arba) asmens patikroms (jei taikoma) atlikti;
3.    komunikacijai apie įdarbinimo procesą ir jūsų kandidatūrą; ir
4.    „Huntsman Building Solutions“ įdarbinimo procesui tobulinti.
Tvarkymas 1, 2 ir 3 tikslais būtinas norint sudaryti darbo sutartį tarp jūsų ir „Huntsman Building Solutions“, o tvarkymas 4 tikslu grindžiamas teisėtu „Huntsman Building Solutions“ interesu tobulinti įdarbinimo procesus, remiantis jūsų paraiškos teikimo ir įdarbinimo procesu.

3.    Kaip tvarkome jūsų duomenis?
Gautas paraiškas mūsų darbuotojai saugo elektroniniu būdu skaitmeniniame faile centriniuose serveriuose arba internetinėje duomenų bazėje debesyje.

4.    Kas turi prieigą prie jūsų duomenų?
Jūsų duomenys gali būti bendrinami su kitais „Huntsman Building Solutions“ subjektais. Šių subjektų darbuotojai ir vadovai turi prieigą prie jūsų duomenų.  Tam tikrais atvejais techninis personalas gali peržiūrėti jūsų duomenis, tačiau tik tiek, kiek tai būtina tam, kad būtų užtikrintas tinkamas mūsų techninių sistemų veikimas.
Išskyrus šiame pranešime nurodytus atvejus, jūsų asmens duomenys nebus atskleisti kitoms trečiosioms šalims. Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti „Huntsman Building Solutions“ filialams ir trečiųjų šalių organizacijoms, teikiančioms „Huntsman Building Solutions“ administravimo ar kitas paslaugas. Kai pateikiate registracijos informaciją arba savo gyvenimo aprašymą „Huntsman Building Solutions“ naudodami trečiosios šalies svetainę, jūsų informacija ir jūsų gyvenimo aprašymas bus saugomi trečiosios šalies organizacijos serveryje.  Tokiu atveju jūsų registracijos informacija ir jūsų gyvenimo aprašymas bus tvarkomi pagal teikėjo privatumo politiką.

5.    Kiek laiko saugome jūsų duomenis?
Jei nesudarysite darbo sutarties su „Huntsman Building Solutions“, jūsų asmens duomenis, pateiktus su jūsų paraiška, „Huntsman Building Solutions“ saugos ne ilgiau kaip dvejus metus, nebent taikomi teisės aktai reikalaus juos saugoti kitokį laikotarpį.
Įsidarbinimo atveju jūsų duomenys bus įtraukti į jūsų darbuotojo bylą.

6.    Duomenų peržiūra ir atnaujinimas
Turite teisę peržiūrėti, taisyti arba ištrinti savo duomenis, taip pat teisę prašyti perduoti mums pateiktus asmens duomenis kitai organizacijai.  Spustelėkite toliau pateiktą nuorodą, kad pateiktumėte duomenų subjekto prieigos užklausą (https://www.huntsmanbuildingsolutions.co.uk/data-request).
Esate atsakingi už mums pateiktus duomenis ir pasekmes. Draudžiama teikti informaciją, kuri pažeidžia įsipareigojimus, susijusius su kitų asmenų privatumu, konfidencialumu, intelektine nuosavybe ar komercinėmis paslaptimis, nebent turite aiškų šių asmenų sutikimą.  Perduodami nuorodas taip pat patvirtinate, kad informavote asmenis apie jų asmens duomenų tvarkymą pagal šias Naudojimo sąlygas.

7.    Jūsų duomenų saugumas
Saugome savo IT sistemas nuo neteisėtos prieigos. Tik įgalioti asmenys turi prieigą prie jūsų duomenų, naudodami asmeninį prisijungimo vardą ir slaptažodį saugų interneto arba intraneto ryšį. Įgaliotiems asmenims leidžiama susipažinti su asmens duomenimis tik tiek, kiek tai reikalingas konkrečiai užduočiai.
Taip pat įdiegėme atitinkamas technines, fizines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti jūsų duomenis nuo neteisėto ar netyčinio pašalinimo, pakeitimo ar atskleidimo ir nuo netinkamo naudojimo, sugadinimo ir vagystės.

8.    Susisiekite
Huntsman Building Solutions, 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas, 77380, USA, yra duomenų valdytojas šiame pranešime nurodytais tikslais.  Jei norite peržiūrėti, atnaujinti ir (arba) ištrinti savo duomenis, spustelėkite toliau pateiktą nuorodą, kad pateiktumėte duomenų subjekto prieigos užklausą (https://www.huntsmanbuildingsolutions.co.uk/data-request).  Su klausimais, pastabomis arba skundais dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo taip pat galite kreiptis adresu:

Huntsman Building Solutions
Attention: Privacy Officer
10003 Woodloch Forest Drive
The Woodlands, Texas 77380 USA

Tel. (281) 719-6000
El. p. privacy@huntsman.com

Taip pat visada turite i) teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, ii) teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis (jei reikia) ir iii) teisę pateikti skundą Duomenų apsaugos institucijai.


9.    Šio Privatumo pranešimo pareiškėjams pakeitimai
Šis Privatumo pranešimas pareiškėjams yra reguliariai atnaujinamas. Naujausią versiją visada galite rasti šiame puslapyje. Datą, kada šis tekstas buvo paskutinį kartą pakeistas, rasite dokumento antraštėje. Reguliariai tikrinkite, ar nebuvo paskelbta nauja versija, nes pakeitimai bus taikomi jūsų duomenims pakeitimų paskelbimo dieną.


10.    Patvirtinimas ir sutikimas
Pateikdami savo asmens duomenis ir paraiškos formą Jūs:

  • patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote teiginius, išdėstytus šiame Privatumo pranešime pareiškėjams ir su jais sutinkate; 
  • patvirtinate, kad jūsų pateikta informacija yra išsami ir tiksli;
  • sutinkate, kad būtų tvarkoma jūsų paraiškoje arba vėlesnėse paraiškose pateikta informacija ir visi kiti jūsų pateikti asmens duomenys, šiame pranešime aprašytu būdu ir apimtimi; 
  • įgaliojate atitinkamą „Huntsman Building Solutions“ filialą tikrinti arba pasirūpinti, kad jo vardu būtų tikrinami visi jūsų paraiškos formoje esantys teiginiai ir būtų atliekamos rekomendacijų patikros. Rekomendacijų patikros bus atliekamos tik tais atvejais, kai tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus; jos, bet kita ko, gali apimti kredito užklausas, darbo istorijos, rekomendacijų, išsilavinimo, įgaliojimų, teistumo, paso patikrinimą, direktoriaus pareigų paieškas, vairavimo vairuotojo statuso ataskaitas, teisės dirbti ir gyvenamosios vietos statuso patikrinimą; 
  • įgaliojate visas susijusias trečiąsias šalis „Huntsman Building Solutions“ ar jos atstovams atskleisti su jūsų paraiška susijusią informaciją (įskaitant jūsų asmens duomenis);
  • sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų perduoti (įskaitant tarpvalstybinius perdavimus Europos ekonominėje erdvėje ir už jos ribų) tarp „Huntsman Building Solutions“ filialų ir (arba) trečiųjų šalių, tvarkančių jūsų asmens duomenis „Huntsman Building Solutions“ tikslais ir šiame pranešime aprašyta apimtimi.