Online integritetsmeddelande

1. Vårt engagemang för integritet

 

Din integritet är mycket viktig för oss på Huntsman Building Solutions (Huntsman Building Solutions, 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, TX 77389, USA), hädanefter även "vi" och/eller "oss" och/eller "Huntsman Building Solutions". För att bättre skydda din integritet tillhandahåller vi detta meddelande ("Integritetsmeddelande") som förklarar vår praxis när det gäller information och de val du kan göra när det gäller hur din information samlas in och används. För att göra det här meddelandet lätt att hitta gör vi det tillgängligt på vår hemsida och vid varje punkt där man kan begära personuppgifter.

 

1.1 Vi uppmanar dig varmt att läsa detta meddelande och se till att du förstår vår praxis när det gäller personuppgifter innan du söker tillgång till eller använder någon av våra tjänster. Om du har läst och förstått detta integritetsmeddelande, men fortfarande motsätter dig vår praxis, måste du omedelbart lämna vår webbplats och undvika eller avbryta all användning av någon av våra tjänster. Om du har läst detta meddelande men vill ha ytterligare förtydliganden, kontakta oss på privacy@huntsmanbuilds.com. 

 

2. Viktig information

 

2.1 Syftet med det här integritetmeddelandet är att ge dig en tydlig förklaring av vilka personuppgifter vi samlar in, när, varför och hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter. Dessutom förklaras dina lagstadgade rättigheter. Det här integritetsmeddelandet är inte avsett att åsidosätta villkoren i något avtal du har med oss, och inte heller några rättigheter som du kan ha enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

2.2 Observera att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser som vi inte ansvarar för. Läs igenom integritetspolicyn för sådana tredjepartswebbplatser om du besöker dem.  Det här integritetsmeddelandet gäller inte integritets- eller informationspraxis från tredje part.

2.3 På vår webbplats används cookies och annan spårningsteknik för att automatiskt samla in viss information om webbplatsens samverkan med besökare. En del av den här informationen kan omfatta personuppgifter. Vi förklarar mer om informationen vi samlar in via cookies och spårningsteknik i avsnitt 10.

2.4 Det är särskilt viktigt att skydda sekretessen för mycket unga personer. Av den anledningen samlar vi inte in eller sparar information på vår webbplats eller off-line från dem vi faktiskt vet är under 13 år, och ingen del av vår webbplats är strukturerad för att locka personer under 13 år. Föräldrar och vårdnadshavare måste kontinuerligt övervaka sina barns aktiviteter. Om vi får veta att vi har samlat in eller fått personuppgifter från en person under 13 år utan att föräldrarnas samtycke har verifierats, kommer vi att radera den informationen. Om du tror att vi kan ha information från eller om en person under 13 år, kontakta oss på privacy@huntsmanbuilds.com.

 

3 Vilken information samlar vi in och hur samlar vi in den?

 

3.1 Personuppgifter samlas in när du frivilligt skickar in dem via ett webbplatsformulär, om du registrerar dig för eller använder någon av vår webbplats- eller onlinetjänster. Vår webbplats samlar automatiskt in vissa uppgifter om samverkan med besökare som underlättar drift, hantering och planering. Viss information som kan utgöra personuppgifter (såsom din webbläsare, operativsystem, IP-adress, domännamn, antal gånger du besökt webbplatsen, datum du besökte webbplatsen, datum och tid för en online-förfrågan, den tid som krävs för att ladda ner information du begärt, felkoder som genererats medan din webbläsare var i kontakt med vår webbplats och den tid du spenderade på webbplatsen) kan samlas in via cookies och annan spårningsteknik. Sammanlagd information (som hur många gånger besökare loggar in på vår webbplats) kan också samlas in. Vi förklarar mer om användningen av cookies och spårningsteknik i avsnitt 10.

3.1.1 Om du registrerar dig eller kontaktar oss som individ kommer vi att samla in ditt namn, e-postadress, telefonnummer, adress (eller bara ort) och annan information för att kunna följa upp din begäran (med ett gemensamt ord: "identifieringsdata") och eventuellt viss information om den enhet du använder för att gå in på vår webbplats eller onlinetjänster ("enhetsdata"); eller

3.1.2 Om du registrerar dig eller kontaktar oss på uppdrag av ett företag samlar vi in företagets identifieringsuppgifter, identifieringsuppgifter om företagets juridiska ombud och enhetens data.

3.2 Om du kontaktar oss via andra offline-metoder för att köpa våra produkter eller tjänster eller genom att använda en eller flera av de kontaktmedel som tillhandahålls off-line, samlar vi in identifikations- och betalningsuppgifter som är relevanta för försäljning och leverans av varorna och tjänsterna eller för att svara på din fråga eller klagomål och, till den utsträckning så krävs, för att hantera och fullgöra ordern och fortsätta att tillhandahålla våra tjänster.

3.3 Om du samarbetar med oss via sociala medier, t.ex. Facebook, Pinterest, Twitter, samlar vi in inloggningsinformation och den personliga information som du frivilligt ger oss. Om du laddar upp innehåll, inklusive dina personuppgifter, till ett socialt nätverk och sedan taggar vår webbplats, kommer ditt bidrag att omfattas av det sociala nätverkets användarvillkor och integritetmeddelande, även om du publicerar något på en officiell Huntsman Building Solutions-sida på det sociala nätverket. Vi har inte kontroll över dessa användarvillkor och integritetspolicyer och har inte granskat deras lämplighet. Därför ska du läsa all information innan du skickar in dina personuppgifter. 

4 Hur vi använder dina personuppgifter?

 

4.1 För att kommunicera med dig

 

Vi använder dina personuppgifter för att svara på dina frågor och/eller klagomål om våra produkter eller tjänster eller för att svara på andra frågor som du skickar till oss via kontaktformuläret. Vi verifierar din identitet vid behov.

 

4.2 Att tillhandahålla våra produkter och tjänster

 

Vi samlar in personuppgifter för att kunna erbjuda våra produkter och/eller tjänster med tillhörande funktioner. Vi kan använda den information som samlats in för att validera din order eller prenumeration, för att behandla din betalning och för att tillhandahålla de produkter och tjänster som du begärde, beställde eller som du prenumererar på. Vi kommer också att använda dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att hantera och slutföra din order och för att ge kundsupport.

 

Vi använder också denna information för kundhanteringsändamål, för att upprätthålla vår relation med dig med syftet att ge dig en fantastisk kundupplevelse.

4.3 För interna företagsändamål som:

4.3.1 för att kunna förbättra våra produkter så att de uppfyller våra kunders behov och för att få insikter i potentiella förbättringar;

4.3.2 för att förbättra våra tjänster för dig och anpassa din surfningsupplevelse. En del av informationen (särskilt informationen som samlas in av cookies och annan spårningsteknik) hjälper oss att förbättra vår webbplats; och

4.3.3 för att spåra bedräglig verksamhet och annan olämplig aktivitet samt övervaka innehållsintegriteten på vår webbplats. 

5 Utföra direkt marknadsföring:

 

Vi kan använda dina personuppgifter, inklusive information om din beställning, till exempel din adress för direkta marknadsföringsändamål. Vi kan till exempel skicka e-postmeddelanden för att informera dig om nyheter och komma med uppdateringar om våra produkter och tjänster. Detta kan vara i form av e-post, vanlig post, SMS-meddelande, telefonsamtal eller riktade online annonser. Där så krävs enligt lagstiftningen, kommer vi att begära ditt samtycke innan vi skickar sådan marknadsföringsinformation till dig.

 

5.1 För att skydda din integritet och se till att du har kontroll över användningen av dina personuppgifter, kommer vi alltid att ge dig möjlighet att "välja bort" direkt marknadsföring (eller ta tillbaka ditt samtycke) när du kontaktar oss i samband med en produkt eller tjänst eller då du får e-post, SMS eller andra direkta marknadsföringsmeddelanden.

5.2 Du har rätt att när som helst förhindra direkt marknadsföring i vilken form som helst. Gör det genom att följa Nix-adresserat som bifogas varje meddelande eller skicka ett e-postmeddelande till privacy@huntsmanbuilds.com.

 

5.3 Baserat på den information vi har om dig vidtar vi åtgärder för att begränsa direkt marknadsföring till en rimlig, proportionell nivå och för att skicka sådana meddelanden som vi tror kan vara av intresse eller relevans för dig, baserat på den information vi har om dig.

6 Rättslig grund för behandling av personuppgifter:

 

6.1 Vi samlar in, använder eller delar endast dina personuppgifter för de syften som anges i detta integritetsmeddelande om vi är övertygade om följande:

6.1.1 det är nödvändigt för oss att använda dina personuppgifter för att kunna fullföra ett avtal eller vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig. För att till exempel tillhandahålla vår produkt och våra tjänster är det nödvändigt för oss att behandla vissa personuppgifter för att fullfölja din beställning; eller

6.1.2 vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för att stödja våra legitima intressen som företag för att tillhandahålla produkter och tjänster till våra kunder, förutsatt att de alltid bedrivs på ett proportionellt sätt och respekterar dina integritetsrättigheter. Till exempel strävar vi efter att alltid förbättra våra produkter och tjänster så att de passar våra kunders behov. Vi bearbetar personuppgifter även i syfte att lära känna dig som kund och upprätthålla vår relation med dig i syfte att ge en fantastisk kundupplevelse; eller

6.1.3 det är nödvändigt för oss att använda dina personuppgifter för att efterleva en relevant juridisk eller reglerande skyldighet som vi har. Till exempel för att upprätthålla lämpliga verksamhetsregister, följa lagenliga förfrågningar från offentliga myndigheter och för att följa tillämpliga lagar och förordningar eller som på annat sätt krävs enligt lag; eller

6.1.4 du har gett ditt samtycke till att vi använder dina personuppgifter för detta syfte (t.ex. när du ger oss ditt samtycke till marknadsföring).

6.2 Om behandlingen baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke och därmed förhindra behandling.

 

7 Hur vi skyddar och lagrar dina personuppgifter

 

7.1 Datasäkerhet

7.1.1 För att förhindra obehörig åtkomst, upprätthålla exakta uppgifter och säkerställa korrekt användning av informationen, har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och förvaltningsförfaranden för att skydda och säkra den information vi samlar in. Några av de steg vi tar är: att ställa integritetkrav på vår personal och tjänsteleverantörer; förstöra eller permanent anonymisera personuppgifter om de inte längre behövs för de syften de samlades in för. Huntsman Building Solutions kommer att följa gällande lagar i händelse av brott mot säkerheten, konfidentialiteten eller integriteten för dina personuppgifter och, om vi anser det vara lämpligt eller där så krävs enligt tillämplig lag, meddela dig via e-post, SMS eller iögonfallande inlägg på vår webbplats vid en så lämplig tidpunkt som möjligt och utan orimligt dröjsmål, i den mån det överensstämmer med (i) legitima behov av brottsbekämpning, eller (ii) alla åtgärder som är nödvändiga för att bestämma omfattningen av överträdelsen och återställa datasystemets rimliga integritet.

7.1.2 Säkerheten för personuppgifterna beror dock delvis på säkerheten för den enhet du använder för att kommunicera med oss, säkerhetsåtgärderna du tillämpar för att skydda din inloggningsinformation (där så är tillämpligt) och den säkerhet som tillhandahålls av din internettjänstleverantör. Vi gör alla kommersiellt sett rimliga ansträngningar för att samla in och skydda information i enlighet med detta integritetsmeddelande och alla tillämpliga lagar och förordningar.

7.2 Datalagring

7.2.1 Vi kan behålla dina uppgifter så länge som krävs för att tillhandahålla våra produkter och tjänster, och efter denna tid, i den utsträckning som är lagligt tillåtet och baseras på våra juridiska skyldigheter (t.ex. i samband med fakturaregister) eller legitima intressen (t.ex. att lagra uppgifter i syfte att svara på eventuella tvister eller klagomål). 

7.2.2 Dessutom upprätthåller vi en datalagringspolicy som vi tillämpar för information vi har. Om dina uppgifter inte längre krävs kommer vi att se till att de raderas eller anonymiseras på ett säkert sätt.

 

8 Vi kan dela dina personuppgifter

 

Huntsman Building Solutions får dela dina personuppgifter med tredje part (eller på annat sätt ge dem åtkomst till uppgifterna) endast på följande sätt och i följande fall:

 

8.1 till andra Huntsman Building Solutions-dotterbolag för de syften som anges i det här integritetmeddelandet.

8.2 med tredje part som den berörda Huntsman Building Solutions-enheten lägger ut hela eller delar av denna behandling till på entreprenad. Syftet med denna överföring är att hjälpa till att hantera verksamheten och leverera våra tjänster.  Vi kan till exempel överföra dina personuppgifter till en tjänsteleverantör i den utsträckning som krävs för att slutföra en order och leverera produkten till dig. Andra fall kan innefatta överföringar till e-marknadsföringsleverantörer, värdleverantörer och andra relevanta roller.  Observera att vi aldrig säljer dina personuppgifter till tredje part. Dessa tredje parter har samtyckt till integritetbegränsningar och använder alla personuppgifter som vi delar med dem eller som de själva samlar in för våra räkning enbart för att tillhandahålla den avtalade tjänsten till oss.

8.3 där det är tillåtet enligt lokal dataskyddslagstiftning, kan Huntsman Building Solutions avslöja eller på annat sätt tillåta tredje man få tillgång till dina personuppgifter efter en juridiskt giltig begäran, såsom en stämning, rättegångsförhandlingar, husrannsakningsorder eller domstolsbeslut eller i enlighet med tillämpliga lagar, om har orsak att anse att lagen kräver att vi gör så, med eller utan meddelande till dig. Om det är motiverat kan vi också tillåta tillgång till den här informationen i särskilda nödsituationer där personers fysiska säkerhet riskeras.

8.4 vi kan lämna ut personlig information eller annan information, som vi fått från eller om dig, till tredje part i samband med en sammanslagning, förvärv, konkurs eller försäljning av alla eller nästan alla våra tillgångar, i den utsträckning detta är nödvändigt för förfarandet i fråga.


 

9 Global överföring av personuppgifter

 

9.1 Dina personuppgifter kan överföras och lagras utanför din hemort, på platser som omfattas av andra dataskyddsstandarder. Om du bor i ett EU-land, ska du särskilt vara medveten om att dina personuppgifter kan delas med och överföras till Huntsman Building Solutions dotterbolag och tredjepartsleverantörer som finns utanför EU. Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att alla överföringar av personuppgifter sker med efterlevnad av tillämpliga lagar och behandlas med omsorg för att skydda dina integritetsrättigheter och intressen, samt att överföringarna begränsas till länder som erkänns ge en adekvat nivå av rättsligt skydd eller där vet att det finns alternativa arrangemang för att skydda dina integritetsrättigheter. För detta ändamål:

9.1.1 kommer vi att se till att överföringar inom Huntsman Building Solutions och dess dotterbolag täcks av ett avtal som ingåtts av medlemmar i Huntsman Building Solutions Group (ett koncerninternt avtal) som enligt kontrakt tvingar varje medlem att se till att personuppgifterna behandlas med en adekvat och konsekvent skyddsnivå varhelst de överförs inom koncernen;

9.1.2 i de fall då vi överför dina personuppgifter utanför Huntsman Building Solutions eller till tredje part som hjälper oss att tillhandahålla våra produkter och tjänster, kommer vi att skaffa oss avtalsenliga åtaganden från dem för att skydda dina personuppgifter. Några av dessa försäkringar är välkända certifieringssystem för integritetsskydd mellan EU och USA (EU - US Privacy Shield); eller

9.1.3 om vi får förfrågningar om information från brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter kommer vi att validera dessa förfrågningar noggrant innan vi lämnar över personuppgifter.

9.2 Du har rätt att kontakta oss för mer information om de skyddsåtgärder vi tillämpar (samt en kopia av relevanta avtalsförpliktelser). Detta för att säkerställa ett adekvat skydd av dina personuppgifter när de överförs på det sätt som anges ovan.

 

10 Användning av cookies och annan spårningsteknik

 

Huntsman Building Solutions använder vissa övervaknings- och spårningsteknologier (såsom cookies, spårsignaler, pixlar, taggar och skript). Dessa tekniker används för att kontinuerligt underhålla, tillhandahålla och förbättra våra tjänster och för att ge våra kunder en bättre upplevelse på webbplatsen.  Tack vare dessa tekniker kan vi till exempel få reda på och spåra våra kunders preferenser och autentiserade sessioner. Detta för att kunna säkra våra tjänster bättre, för att identifiera tekniska problem, användartrender och effektiviteten i kampanjer och för att övervaka och förbättra alla våra tjänster rent allmänt.

 

Observera att tredje parts tjänster som placerar ut cookies eller använder annan spårningsteknik via våra tjänster kan ha sina egna policyer för hur de samlar in och lagrar information. Sådan praxis täcks inte av vårt integritetmeddelande och vi har ingen kontroll över dem.

 

10.1 Cookies

10.1.1 På vår webbplats används cookies, spårsignaler och liknande tekniker ("Cookies") för att spåra information som vi tar emot av din webbläsare när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som innehåller små mängder information som laddas ner och kan lagras på någon av dina enheter för att möjliggöra internetanvändning, t.ex. din dator, smartphone eller surfplatta - ungefär som ett minne för webbsidor. Vi använder flera olika typer av cookies.

10.2 Vi använder följande cookies på vår webbplats:

10.2.1 Nödvändiga cookies

 

Nödvändiga cookies är avgörande och hjälper dig surfa på vår webbplats. Det hjälper till att stödja säkerheten och grundläggande funktioner och är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera korrekt, så om du blockerar dessa cookies kan vi inte garantera varken din användning eller säkerheten under ditt besök på vår webbplats.  Funktionscookies

10.2.2 Funktionscookies

 

Funktionscookies används ge dig den bästa användarupplevelsen. Dessa cookies används till exempel för att anpassa innehåll åt dig i linje med din plats. Det gör det också möjligt för vår webbplats att komma ihåg val som gjorts (som att stänga av användningen av cookies eller den plats du tidigare har valt) för att ge dig mer personliga funktioner.

10.2.3 Prestandacookies

 

Prestandacookies hjälper oss att förstå hur våra webbplatsanvändare beter sig. Det gör att vi hela tiden kan förbättra vår webbplats för att komma med bäst information som stöd för våra projektmål. Dessa cookies används också för att hjälpa oss förstå hur pass effektiv vår webbplats är. Dessa cookies berättar till exempel vilka sidor som besökarna oftast väljer att besöka och om de får felmeddelanden från webbsidor.

10.2.4 Alla cookies hanteras av tredje part. Hänvisa till den tredje partens egna integritetmeddelanden för mer information. I synnerhet använder vi Google Analytics, som gör det möjligt för oss att avgöra din och andra webbanvändares användning av vår webbplats, och den typen av information är avgörande för att vi kontinuerligt ska kunna förbättra funktionerna på vår webbplats. De kan sparas i mellan 30 minuter till 2 år. Den information som genereras av dessa cookies om hur du använder vår webbplats (inklusive din IP-adress) överförs till och lagras av Google Inc. på servrar i USA.

10.3 Kontrollera dina cookie-inställningar:

 

När du har gett oss ditt samtycke till användningen av cookies, lagrar vi en cookie på din dator eller enhet för att komma ihåg det till nästa gång. Webbläsare gör att du kan ändra dina cookieinställningar, till exempel för att blockera vissa typer av cookies eller filer. Du kan därför blockera cookies genom att aktivera en inställning i din webbläsare som låter dig avvisa alla eller vissa cookies.  Om du använder webbläsarinställningarna för att blockera alla cookies kan du dock inte komma åt hela eller delar av webbplatsen på grund av att vissa cookies är funktionalitetscookies. För mer information om att ta bort eller blockera cookies, besök: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 

11 Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter

 

11.1 Med förbehåll för punkt 11.2, vissa undantag, och vissa fall som beror på den bearbetning vi utför, har du följande rättigheter i enlighet med denna punkt:

11.1.1 att invända mot behandling som vi har motiverat på grundval av ett legitimt intresse och att invända mot direkt marknadsföringsverksamhet (utan att behöva komma med någon motivering);

11.1.2 för att begära att vi förser dig med en kopia av de personuppgifter som vi har och som du har rätt att bli informerad om; (a) källan till dina personuppgifter, (b) syften, rättslig grund och behandlingsmetoder, (c) registeransvariges identitet, och (d) enheter eller kategorier av enheter som dina personuppgifter kan överföras till;

11.1.3 för att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter där: (a) personuppgifternas riktighet bestrids, (b) behandlingen är laglig men du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifterna; (c) vi behöver inte längre personuppgifterna för det syfte de samlades in för, men de behövs för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsanspråk;

11.1.4 för att begära att vi raderar dina personuppgifter under begränsade omständigheter (t.ex. om det inte längre är nödvändigt för det eller de syften uppgifterna samlades in eller behandlades för);

11.1.5 för att, under begränsade omständigheter, begära att vi överför dina uppgifter till ett annat företag i maskinläsbart format (dataportabilitet);

11.1.6 för att ta tillbaka ditt samtycke;

11.1.7 för att begära att vi ändrar det sätt på vilket vi kontaktar dig i marknadsföringssyfte;

11.1.8 för att begära att vi korrigerar eventuella fel i dina personuppgifter eller uppdaterar dina uppgifter efter behov;

11.1.9 för att få en kopia av de skyddsåtgärder som gäller för överföring av dina personuppgifter utanför EU; och

11.1.10 för att lämna in klagomål till din lokala dataskyddstillsynsmyndighet.

11.2 Vi kan be dig om ytterligare information för att bekräfta din identitet och av säkerhetsskäl innan vi lämnar ut de personuppgifter som du begär. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift där lagen så tillåter, till exempel om din begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven.

12 Ändringar i detta integritetsmeddelande

 

Vi kan uppdatera och ändra den här integritetspolicyn från tid till annan för att uppdatera den med lagkrav och sättet som vi bedriver vår verksamhet på. Kontrollera de här sidorna regelbundet för att vara säker på att du har den senaste versionen av det här integritetmeddelandet.
 

13 Kontaktinformation

 

13.1 Om du har några frågor om detta integritetsmeddelande eller vill utöva någon av dina rättigheter i enlighet med beskrivningen i punkt 11, kan du kontakta oss på:

13.1.1 Via e-post: privacy@huntsmanbuilds.com

 

13.1.2 Genom brev till integritetsteamet: 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas 77380 USA

13.1.3 Per telefon: +1 281 719 6000


 

Vi kommer att försöka lösa eventuella klagomål som gäller användningen av dina personuppgifter i enlighet med detta integritetsmeddelande.

13.2 Alla som bor i en EU-medlemsstat har också rätt att när som helst lämna in ett klagomål till den nationella datatillsynsmyndigheten.  Vi rekommenderar att du kontaktar oss först.