Privātuma paziņojums kandidātiem 

Spēkā stāšanās datums: 2021. gada 15. jūnijs

 

Jebkuri personas dati, ko sniedzat Huntsman Building Solutions (“HBS”) tiešsaistes darbā pieņemšanas procesa ietvaros un/vai citādi, lai potenciāli stātos darbā (ieskaitot jebkādus personas datus), var tikt uzglabāti un apstrādāti jūsu reģistrācijas, pieteikuma un potenciālās atlases nolūkā, kā arī saistībā ar jebkādu vēlāku pieņemšanu vai iekārtošanu darbā Huntsman Building Solutions, ja vien šo datu ievākšanas brīdī netiek norādīts citādi.  Huntsman Building Solutions nodrošinās, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par privātumu.

 

Iesniedzot savu pieteikumu vai kopsavilkumu, jūs apliecināt, ka esat izlasījis tālāk doto Privātuma paziņojumu kandidātiem. Ja nevēlaties, lai mēs izmantojam jūsu datus atbilstoši tālāk norādītajam, lūdzu, neiesniedziet pieteikumu vai kopsavilkumu.

 

Šajā Privātuma paziņojumā kandidātiem ir izskaidrots:

 • kādu informāciju mēs ievācam pieteikšanās un darbā pieņemšanas procesā;
 • kā mēs šos datus izmantojam;
 • kādus tehniskos līdzekļus mēs izmantojam jūsu datu apstrādei;
 • kam ir piekļuve jūsu datiem;
 • cik ilgi mēs uzglabājam jūsu datus;
 • kā jūs varat iepazīties ar mūsu par jums ievāktajiem datiem un veikt to atjauninājumus;
 • kā mēs aizsargājam jūsu datus; un
 • kā jūs varat nodot mums savus jautājumus un komentārus.

 

 1. Kādus datus mēs ievācam?

Šajā Privātuma paziņojumā kandidātiem ir iekļauti visi dati, ko mēs saņemam no jums, dati, ko mēs par jums apkopojam un apstrādājam jūsu pieteikuma kontekstā un tālākā darbā pieņemšanas procesā.  Pēc pieteikšanās procesa pabeigšanas jūsu personas dati var tikt saglabāti un papildus apstrādāti saskaņā ar šo paziņojumu, lai salīdzinātu jūsu prasmes un kvalifikāciju ar iespējamām nākotnes vakancēm (ja to atļauj spēkā esošie tiesību akti), norādot jūs kā potenciālo kandidātu piemērotām nākotnes vakancēm un/vai nolūkā informēt jūs par šādām atbilstošām vakancēm. Ja Huntsman Building Solution jūs pieņem darbā, jūsu personas datus var izmantot darba attiecību nodibināšanai, tostarp ar darba attiecībām saistītas korespondences vai vispārīgas informācijas nosūtīšanai jums.

 

Šie dati ietver: identifikācijas un kontaktinformāciju, personiskās iezīmes (piemēram, dzimumu un dzimšanas datumu), izglītību un darba pieredzi (tostarp akadēmiskos grādus, sertifikātus, diplomus, atsauksmes), priekšrocības attiecībā uz darbu, stiprās puses, interešu jomas, hobijus, video, audio materiālus, finanšu informāciju (piemēram, pašreizējā un vēlamā alga), visus jūsu kopsavilkuma datus, visus jūsu LinkedIn profilā un citos sociālajos medijos vai publiskajās tīmekļa vietnēs redzamos datus, kā arī visu pārējo informāciju, ko jūs mums sniedzat rakstiski vai mutiski saistībā ar savu pieteikumu.

 

 1. Kā mēs izmantojam jūsu datus?

Jūsu dati tiks izmantoti pieteikuma un darbā pieņemšanas procesa ietvaros, tostarp nolūkā:

 1. novērtēt jūsu prasmes, kvalifikāciju un intereses mūsu karjeras prognožu ietvaros;
 2. pārbaudīt jūsu datus, atsauksmes un/vai pārbaudīt iepriekšējo pieredzi (ja nepieciešams);
 3. nosūtīt paziņojumus par darbā pieņemšanas procesu un jūsu kandidatūru; un
 4. veikt uzlabojumus Huntsman Building Solutions darbinieku pieņemšanas procesā.

Apstrāde iepriekš minētajam 1., 2. un 3. mērķim ir nepieciešama iespējamai darba līguma noslēgšanai starp jums un Huntsman Building Solutions, un apstrāde 4. mērķim ir balstīta uz likumīgu Huntsman Building Solutions interesi uzlabot savus darbinieku pieņemšanas procesus, balstoties uz pieteikšanās un darbinieku pieņemšanas procesu saistībā ar jums.

 

 1. Kā mēs apstrādājam jūsu datus?

Saņemtos pieteikumus elektroniski uzglabā mūsu Cilvēkresursu nodaļas (HR) personāls digitāla faila formātā uz mūsu centrālajiem serveriem vai arī tiešsaistes datubāzē, izmantojot mākoņpakalpojumu.

 

 1. Kam ir piekļuve jūsu datiem?

Jūsu dati var tikt koplietoti ar citām Huntsman Building Solutions organizācijām. Šo organizāciju ietvaros piekļuve jūsu datiem ir HR personālam un vadītājiem.  Noteiktos gadījumos jūsu datiem var piekļūt tehniskais personāls, bet tikai tik lielā mērā, cik nepieciešams, lai nodrošinātu pienācīgu mūsu tehnisko sistēmu darbību.

Izņemot šajā paziņojumā norādītos gadījumus, jūsu personas dati netiks izpausti trešajām personām. Jūsu personas dati var tikt izpausti Huntsman Building Solutions saistītajiem uzņēmumiem un trešo personu organizācijām, kas Huntsman Building Solutions nodrošina administrēšanas vai citus pakalpojumus. Kad Huntsman Building Solutions iesniedzat reģistrācijas informāciju vai savu kopsavilkumu, izmantojot trešās personas tīmekļa vietni, jūsu informācija un kopsavilkums tiks bāzēti uz attiecīgās trešās personas organizācijas servera.  Šādā gadījumā uz jūsu reģistrācijas informācijas un kopsavilkuma apstrādi tiks attiecinātas konkrētā pakalpojumu sniedzēja privātuma politikas.

 

 1. Cik ilgi mēs uzglabājam jūsu datus?

Ja jūs ar Huntsman Building Solutions nenodibināt darba attiecības, saistībā ar jūsu pieteikumu iesniegtos personas datus Huntsman Building Solutions uzglabās ne ilgāk par diviem gadiem, ja vien spēkā esošajos tiesību aktos nebūs noteikts cits uzglabāšanas laiks.

Iespējamās nodarbināšanas gadījumā informācija par jums tiks iekļauta jūsu personas lietā.

 

 1. Iepazīstieties ar saviem datiem un veiciet to atjauninājumus

Jums ir tiesības apskatīt savus datus, veikt to labojumus vai izdzēst datus, kā arī nodot jūsu mums sniegtos personas datus citai organizācijai.  Šajā sakarā, lūdzu, spiediet uz šīs saites, lai veiktu datu subjekta piekļuves pieprasījumu (https://www.huntsmanbuildingsolutions.co.uk/data-request).

Jūs arī turpmāk esat atbildīgs par jūsu mums sniegtajiem datiem un to sekām. Nav atļauts sniegt informāciju, kas pārkāpj ar citu personu privātumu, konfidencialitāti, intelektuālo īpašumu un komercnoslēpumu saistītos pienākumus, ja vien neesat saņēmis skaidru šo personu piekrišanu.  Nododot atsauksmes, jūs arī garantējat, ka esat informējis šīs personas par to personas datu apstrādi atbilstoši šeit sniegtajam aprakstam.

 

 1. Jūsu datu drošība

Mēs nodrošinām savas IT sistēmas pret nesankcionētu piekļuvi. Jūsu datiem atļauts piekļūt tikai pilnvarotām personām, izmantojot personas lietotājvārdu un paroli, un drošu interneta vai iekšējā tīkla (intranet) savienojumu. Iepazīstieties ar personas datiem pilnvarotām personām ir atļauts tikai tik lielā mērā, cik tas nepieciešams veicamā uzdevuma izpildei.

Turklāt mēs esam ieviesuši atbilstošus tehniskos, fiziskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu jūsu datus pret nesankcionētu vai nejaušu dzēšanu, pārveidošanu vai izpaušanu, kā arī pret ļaunprātīgu izmantošanu, bojāšanu un zādzību.

 

 1. Kontaktinformācija

Šajā paziņojumā norādītajā kontekstā datu pārzinis ir Huntsman Building Solutions, 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas, 77380, USA.  Ja vēlaties iepazīties ar saviem datiem, tos atjaunināt un/vai dzēst, lūdzu, spiediet uz šīs saites, lai veiktu datu subjekta piekļuves pieprasījumu (https://www.huntsmanbuildingsolutions.co.uk/data-request).  Lai uzdotu jautājumus, sniegtu komentārus vai iesniegtu jebkāda veida sūdzības saistībā ar jūsu personas datu apstrādi, varat sazināties arī ar:

 

Huntsman Building Solutions
Kontaktpersona: Privātuma biroja vadītājs [Privacy Officer]
10003 Woodloch Forest Drive
The Woodlands, Texas 77380 USA

 

Tālrunis: (281) 719-6000
E-pasts: privacy@huntsman.com

 

Turklāt jums vienmēr ir (i) tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, (ii) tiesības atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei (ja attiecas) un (iii) tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei.

 

 1. Izmaiņas šajā privātuma paziņojumā kandidātiem

Šajā privātuma paziņojumā kandidātiem regulāri tiek veiktas izmaiņas. Visjaunākā versija ir vienmēr atrodama šajā lapā. Datums, kurā šajā tekstā veiktas pēdējās izmaiņas, norādīts dokumenta sākumā. Lūdzu, regulāri pārbaudiet, vai nav publicēta jauna versija, jo šīs izmaiņas attieksies uz jūsu datiem to publicēšanas dienā.

 

 1. Apliecinājums un piekrišana

Iesniedzot savus personas datus un pieteikumu, jūs:

 • apliecināt, ka esat izlasījis un sapratis šajā privātuma paziņojumā kandidātiem izklāstītos izklāstījumus un piekrītat tiem; 
 • apliecināt, ka jūsu sniegtā informācija ir pilnīga un precīza;
 • piekrītat jūsu pieteikumā vai turpmākajos pieteikumos ietvertās informācijas un jebkādu citu jūsu, iespējams, iesniegto datu apstrādei tādā veidā un apmērā, kā norādīts šajā paziņojumā; 
 • pilnvarojat attiecīgo Huntsman Building Solutions saistīto uzņēmumu pārbaudīt vai uzdot savā vārdā pārbaudīt visus jūsu pieteikuma veidlapā ietvertos izklāstījumus un uzņemties veikt informācijas pārbaudes. Informācijas pārbaudes tiks veiktas tikai tad, ja to pieļaus spēkā esošie tiesību akti, un tās cita starpā var ietvert kredītu pieprasījumu un darba pieredzes pārbaudes, informācijas pārbaudes, izglītības pārbaudes, mācību dokumentu pārbaudes, pārbaudes par sodāmībām, pases pārbaudi, direktora meklējumus, autovadīšanas pārskatu, darba atļauju pārbaudi un uzturēšanās statusa pārbaudi; 
 • pilnvarojat jebkuras attiecīgās trešās personas izpaust uzņēmumam Huntsman Building Solutions vai tā pārstāvjiem attiecīgu informāciju (tostarp jūsu personas datus) saistībā ar savu pieteikumu; un
 • piekrītat savu personas datu nodošanai (tostarp pārrobežu nodošanai gan Eiropas Ekonomiskās Zonas robežās, gan ārpus tās) starp Huntsman Building Solutions saistītajiem uzņēmumiem un/vai trešo personu veiktai jūsu personas datu apstrādei Huntsman Building Solutions vārdā šajā paziņojumā norādītajiem mērķiem un tajā norādītajā apmērā.